COFIB

Col·legiació (18/02/2019)

Tramitació d'alta com a col·legiat

La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

L'ingrés dels farmacèutics al Col·legi de les Illes Balears és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir la professió en qualsevol de les modalitats quan el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta província.

Qualsevol professional col·legiat en un altre col·legi de l'Estat que exerceixi l'activitat amb caràcter ocasional en l'àmbit territorial de la província de les Illes Balears estarà obligat a comunicar-ho al COFIB, amb caràcter previ a l'inici dels actes professionals.

Impresos alta col·legiació:

Col·legiació presencial

Es necessari presentar a la Secretaria del Col·legi, juntament amb els impresos abans esmentats degudament emplenats, el següent:

Els/les llicenciats/ades procedents d'altres països han d'aportar també les còpies del reconeixement de títol comunitari o de l'homologació del títol de llicenciat/ada, expedides per l'òrgan competent.

Per a més informació:

“Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España”
http://www.educacion.gob.es/portada.html

També es pot optar per emplenar tots els impresos d’alta, adjuntar la documentació corresponent i presentar-ho tot al Col·legi, be personalment o be per correu postal.

Es poden enviar primer els impresos per correu electrònic perquè es comenci a tramitar la sol·licitud i seguidament tots els originals (o compulses) per correu postal.