COFIB

Avís Legal

D’acord amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat en l’adreça d’Internet www.cofib.es

Denominació social: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es

Ús correcte del lloc web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés al lloc web www.cofib.es i la utilització d’aquest. Des del mateix moment en què s’entra al lloc web i es comença a navegar-hi, accedint a qualsevol dels continguts, s’adquireix la condició d’usuari; a partir d’aquest moment l’usuari accepta d’una manera expressa aquestes condicions generals. Així mateix, accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis dels quals l’entitat fa oferta en el web.

L’usuari s’obliga a partir de l’acceptació a fer un ús del lloc web www.cofib.es, els seus continguts i els seus serveis conforme a la llei, els bons costums i l’ordre públic, fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix a través del lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1 D’acord amb els articles 13 i 14 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) us facilitam la informació següent:

RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http://www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: Al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears tractam la informació que ens facilitau a fi de prestar els serveis o vendre els productes que contractau a través del nostre web, i de gestionar l’enviament d'informació i de prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-vos serveis d'acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial partint de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades a partir de l'esmentat perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se’n sol·liciti la supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació o compra efectuada. En tot cas, les vostres dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, només, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució del contracte mitjançant la compra del producte o servei de conformitat amb el Codi de comerç i el Codi civil. S’ha d’aplicar la Llei de serveis de societat de la informació, 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis es basa en el consentiment que us sol·licitam, sense que, en cap cas, la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició del producte o la prestació de servei. Hi ha l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei, vendre el producte, facilitar l'oferta sol·licitada o gestionar l’enviament d'informació comercial.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret que n’hi hagi l’obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a països tercers. No es prenen decisions d'adequació, de garanties, de normes corporatives vinculants o de situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificacio? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressio? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitacio? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, u?nicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposicio?. Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

1.2. La persona col·legiada o usuària accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació per la pàgina o proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d'una possible relació comercial, als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal esmentats en el primer apartat. Durant el procés de recollida de dades i a cada lloc del web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, s’informarà la persona col·legiada o usuària, mitjançant un hipervincle o mitjançant la inclusió de missatges al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A totes les persones col·legiades o usuàries que decideixen registrar-se en la pàgina web del nostre col·legi professional els sol·licitam les dades de caràcter personal necessàries per a les finalitats del servei sol·licitat, que són la prestació dels serveis i/o venda dels productes oferts al web.

1.3. La persona col·legiada o usuària podrà exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts als articles 15 a 21 del Reglament europeu (UE) 2016/679, i en particular els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que sigui pertinent. Els drets als quals s’ha fet referència en el paràgraf precedent podran exercir-se a través d'un formulari d'exercicis de drets que la persona col·legiada o usuària ens ha de sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud, escrita i firmada, podrà enviar-se per correu postal a l’adreça següent: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, Volta de la Mercè, 4, 07002 Palma, Illes Balears. S’hi ha d’adjuntar en ambdós casos una fotocòpia del DNI.

1.4. El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal, recollides com a conseqüència de la sol·licitud, de la utilització, de la contractació de qualsevol producte o servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web, té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el propietari d'aquesta pàgina.

1.5. Autoritzau la tramesa de publicitat dels nostres serveis i productes. Les vostres dades de caràcter personal s’empraran per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces electròniques i les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegeu per aquest mitjà. S’ha d’aplicar el que diposen els articles 22.1 i 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l'art. 4 del Reial decret legislatiu 13/2012, quant a l'ús i tractament de les vostres dades de caràcter personal, a fi de gestionar la tramesa de publicitat.

1.6. L'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, el col·legi professional i/o entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que tengui o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers titularitat del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web del Col·legi Professional, exclusivament amb les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d'autoritats administratives o judicials.