COFIB

Informació de Protecció de Dades RGPD

A continuació li facilitem la informació del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE COL·LEGIATS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, NIF/CIF: Q0766003H, Adreça: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002, PALMA, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En el Col·legi Professional COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem les dades de caràcter personal que ens facilita per a la gestió d'activitats pròpies del col·legi professional; per al compliment de les funcions legalment establertes; control de les obligacions legals del col·legiat; pagament de les quotes col·legials; prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l'exercici de la seva professió; i per a facilitar-li informació dels fins i serveis relacionats amb el Col·legi Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa com a col·legiat i/o últim pagament efectuat de quota col·legial efectuada per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A, B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD). Resulta també d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Resulta també d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la seva condició de col·legiat. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè col·legiar-se. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional. Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL. *LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D'EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, NIF/CIF: Q0766003H, Adreça: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002, PALMA, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En el Col·legi Professional COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita per a la gestió, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris iniciats contra Col·legiats. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la resolució de l'expedient disciplinari. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional i a l'Administració Pública Competent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL. *LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, NIF/CIF: Q0766003H, Adreça: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002, PALMA, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En el Col·legi Professional COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita per a la gestió i control de la Junta de Govern del Col·legi Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de l'última col·legiació i/o pagament efectuat per vostè i/o baixa o cessament com a membre de la junta de govern. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè formar part de la Junta de Govern.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional i a l'Administració Pública Competent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE FINESTRETA ÚNICA

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

Responsable: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, CIF: Q0766003H, Dir. postal: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002, PALMA, Telèfon: 971228888, Correu electrònic: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En el Col·legi Professional COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita per al registre i tramitació d'escrits, sol·licituds, reclamacions i/o qualsevol document de Col·legiats i tercers. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la seva sol·licitud o reclamació. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: Hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal per a la presentació de sol·licituds i reclamacions davant el Registre del Col·legi Professional.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Consell General del Col·legi Professional i a l'Administració Pública Competent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas, la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D'USUARIS WEB

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, NIF/CIF: Q0766003H, Adreça: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002 PALMA, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d'acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el *RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (*LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l'oferta sol·licitada i gestionar l'enviament d'informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. A més de l'anterior, l'Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL. *LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE COMPTABILITAT / FACTURACIÓ

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, NIF/CIF: Q0766003H, Adreça: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002, PALMA, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'elaborar i confeccionar les factures dels productes i/o serveis contractats i amb la finalitat del compliment d'obligacions comptables i fiscals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD).

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. A més de l'anterior, l'Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL. *LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CURRICULUM VITAE

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS, NIF/CIF: Q0766003H, Adreça: *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, C.P.: 07002, PALMA, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COL.*LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de dur a terme una selecció de personal i que el sol·licitant participi en els processos selectius laborals de l'empresa. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació amb l'Entitat i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini d'1 any des de l'obtenció del seu consentiment. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (*LOPDPGDD). Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà participar en el procés selectiu de l'Entitat.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL. *LEGI OFICIAL DE *FARMACÈUTICS DELS ILLES BALEARS en *VOLTA DE LA MERCÉ, Núm. 4, CP: 07002, PALMA o a l'email cofib@cofib.es. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE BORSA DE TREBALL

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears, *Nif/*Cif: *q0766003H, Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma, Telèfon: 971228888, Email: cofib@cofib.es Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears tractem la informació que ens facilita per a la gestió de la borsa de treball. Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini màxim de 15 dies.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades *RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A., B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDPGDD. Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la seva condició de col·legiat. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè formar part de la borsa de treball.

DESTINATARIS: No existeix cessió de dades a tercers. Únicament poden accedir les seves dades els usuaris Col·legiats de la Web que accedeixen a la borsa de treball.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a l'adreça de Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, assegurant la integritat i confidencialitat d'aquests. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TI l'estat de la tècnica d'acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l'aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT. (Articles 31 i 77 de la Llei 3/2018 de 5 de Desembre.)

TRACTAMENT FITXER DE COL·LEGIATS

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.b. *RGPD- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part. – Art. 6.1.C El tractament és necessari compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.

Fins del tractament

Prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l'exercici de la seva professió i compliment d'obligacions legals

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

-Característiques Personals

-Circumstàncies Socials

-Detalls d'Ocupació

-Dades Econòmiques, Financers I De Segures

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis.

Categories d'afectats

Col·legiats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No existeixen.

Categories de destinataris de comunicacions,

Administració Tributària.

- Bancs, Caixes D'Estalvi I Caixes Rurals.

-Registres Públics

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

- Consell General del Col·legi de Farmacèutics d'Espanya.

-Mútues

-Entitats Asseguradors

-Organitzacions O Persones Directament Relacionades

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

Termini de 5 anys des de la seva baixa com a col·legiat i/o últim pagament efectuat de quota col·legial . Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER D'EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.C El tractament és necessari compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals..

Fins del tractament

Gestió, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris iniciats contra Col·legiats.

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

-Detalls d'Ocupació

-Dades Econòmiques, Financers I De Segures

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis.

Categories d'afectats

Col·legiats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No existeixen.

Categories de destinataris de comunicacions,

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

-Jutjats i Tribunals.

-Registres Públics

- Consell General del Col·legi de Farmacèutics d'Espanya.

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.C El tractament és necessari compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals..

Fins del tractament

Gestió i control de la junta de govern del col·legi professional

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

-Detalls d'Ocupació

-Dades Econòmiques, Financers I De Segures

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis.

Categories d'afectats

Col·legiats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No existeixen.

Categories de destinataris de comunicacions,

- Administració Pública Amb Competència En La Matèria

-Registres Públics

- Consell General del Col·legi de Farmacèutics d'Espanya.

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

Termini de 5 anys des del cessament o baixa com a membre de la junta de govern. Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE FINESTRETA ÚNICA

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.C El tractament és necessari compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Resulta d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.

Fins del tractament

Registre i tramitació d'escrits, sol·licituds, reclamacions i/o qualsevol document de col·legiats i tercers

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

-Detalls d'Ocupació

-Dades Econòmiques, Financers I De Segures

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis.

Categories d'afectats

Col·legiats, usuaris i afectats.

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No existeixen.

Categories de destinataris de comunicacions,

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

-Jutjats i Tribunals.

-Registres Públics

- Consell General del Col·legi de Farmacèutics d'Espanya.

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE FORMACIÓ

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.b. *RGPD- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

Fins del tractament

Prestació de serveis de formació, gestió d'alumnes i facturació.

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

- Dades Identificatives

-Dades Acadèmiques I Professionals

-Dades Econòmiques, Financers I d'Assegurances.

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis.

Categories d'afectats

Alumnes/Col·legiats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No existeixen.

Categories de destinataris de comunicacions,

- Bancs, Caixes D'Estalvi I Caixes Rurals.

-Organitzacions O Persones Directament Relacionades

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

Termini de 5 anys des de la prestació del servei de formació.Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE COMPTABILITAT

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

--Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.C del *RGPD- El tractament és necessari compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Fins del tractament

Gestió econòmica de l'entitat. Compliment de les obligacions fiscals i mercantils

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

- Dades Identificatives

- Detalls D'Ocupació

-Dades Econòmiques, Financers I De Segures

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis.

Categories d'afectats

Proveïdors/Col·legiats/Empleats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

MATEO BOSCH-MIGUEL *LLINAS, C.B. CIF. E-07809213

C.M.S. *AUDITORS *ASSOCIATS CIF B07733637

Categories de destinataris de comunicacions,

-Administració Tributària.

- Bancs, Caixes D'Estalvi I Caixes Rurals.

-Registres Públics

-Organitzacions o Persones Directament Relacionades

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

5 anys des del compliment d'Obligacions Fiscals i Comptables. Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE PROVEÏDORS

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.b. *RGPD- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

Fins del tractament

Subministrament de productes i/o serveis i gestió de pagaments

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

- Dades Identificatives

- Informació Comercial:

-Dades Econòmiques, Financers I De Segures

-Dades De Transaccions De Béns I Serveis..

Categories d'afectats

Proveïdors

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No existeixen.

Categories de destinataris de comunicacions,

- Administració Tributària.

- Bancs, Caixes D'Estalvi I Caixes Rurals.

-Registres Públics

-Organitzacions O Persones Directament Relacionades

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

5 anys des del compliment d'Obligacions Fiscals i Comptables. Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER D'EMPLEATS

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Modificació-Comunicació Per Transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.B. *Rgpd- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals Art. 6.1.C- El Tractament és necessari compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Fins del tractament

Gestió laboral, de nominas i recursos humans

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

- Dades Identificatives:

-Detalls D'Ocupació

-Característica Personals

-Circumstàncies Socials

-Dades Acadèmiques I Professionals

-Dades Econòmiques, Financers I D'Assegurances.

-Parts D'Altes I Baixes En La Seguretat Social.

- Grau De Discapacitat I Minusvalidesa

Categories d'afectats

Empleats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

ASSESSORIA PERELLÓ

SERVICIO BALEAR DE PREVENCION, S.L.U.

Categories de destinataris de comunicacions,

-Administració Tributària.

-Organismes De la Seguretat Social

- Bancs, Caixes D'Estalvi I Caixes Rurals.

-Registres Públics

-Organitzacions O Persones Directament Relacionades

-Administració Pública Amb Competència En La Matèria

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

5 anys a partir de l'extinció de la relació laboral entre totes dues parts. Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació.-Estructuració

Legitimació del tractament

Art. 6.1.A del *Rgpd.-L'Interessat va donar el seu consentiment tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Fins del tractament

Gestió de selecció de personal.

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

-Característica Personals

-Circuntancias Socials.

-Dades Acadèmiques I Professionals

-Grau De Discapacitat I Minusvalidesa

Categories d'afectats

Aspirants/Empleats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No Existeixen

Categories de destinataris de comunicacions,

- No existeixen destinataris

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

12 Mesos.. Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE BORSA DE TREBALL

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Comunicació per transmissió- Destrucció

Legitimació del tractament

Art. 6.1.A. L'Interessat va donar el seu consentiment tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Fins del tractament

Gestió de la borsa de treball

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

Categories d'afectats

Aspirants/Sol·licitants

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No Existeixen

Categories de destinataris de comunicacions,

-Organitzacions o persones directament relacionades

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

15 dies

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER DE BORSA DE TREBALL

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Comunicació per transmissió- Destrucció

Legitimació del tractament

Art. 6.1.A. L'Interessat va donar el seu consentiment tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Fins del tractament

Gestió de la borsa de treball

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

Categories d'afectats

Aspirants/Sol·licitants

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No Existeixen

Categories de destinataris de comunicacions,

-Organitzacions o persones directament relacionades

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

15 dies

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

CONTROL BIOMÈTRIC

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Comunicació per transmissió- Destrucció

Legitimació del tractament

Art. 6.1.C. *RGPD- El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal.

Fins del tractament

Registre de les entrades i sortides i accessos al centre laboral. Control d'assistència laboral.

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

-Recollida de dades biomètriques mitjançant dispositiu

Categories d'afectats

Empleats

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No Existeixen

Categories de destinataris de comunicacions,

-Organitzacions o persones directament relacionades

Administració pública competent.

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

5 anys. Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.

TRACTAMENT FITXER D'USUARIS WEB

Nom i dades de contacte del responsable

Col.*legi Oficial de *Farmacèutics dels Illes Balears *Nif/*Cif: *q0766003h Adreça: *Volta de la Mercè 4, C.P.: 07002 Palma Telèfon: 971228888 Email: cofib@cofib.es

Activitat de tractament

-Recollida –Conservació –Registre-Estructuració- Comunicació per transmissió- Comunicació

Legitimació del tractament

Art. 6.1.A. El tractament es basa en el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics .Art. 6.1.b. *RGPD- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

Fins del tractament

Gestió i prestació de serveis mitjançant la pàgina web

Nom i dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades ONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

Categories de dades personals

-Dades Identificatives

Categories d'afectats

Col·legiades/ Usuaris Web

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

No Existeixen

Categories de destinataris de comunicacions,

-Organitzacions o persones directament relacionades

Administració pública competent.

Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1..

No existeixen.

Terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades

Terminis legals i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad Descripción de las mismas

Mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Mesures de xifratge de dades de caràcter personal.

.