COFIB

Recertificació Contínua del Farmacèutic (RCF)

Què és la RCF?

La Recertificació Contínua del Farmacèutic (RCF) és un sistema voluntari de desenvolupament professional que busca garantir als ciutadans l'existència de professionals farmacèutics competents en cadascun dels àmbits de la professió. El principal objectiu és el reconeixement periòdic de l'activitat professional, formativa i investigadora duta a terme per cada farmacèutic de manera individual en el seu àmbit professional d'exercici.

A partir del pròxim més de setembre, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears formarà part del sistema de RCF promogut pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics per així poder recertificar els col·legiats que ho demandin prèviament. El procés de recertificació avalua i reconeix l’acceptació del codi deontològic, la no existència de sancions fermes d’ordre deontològic i el desenvolupament professional continu dels farmacèutics col·legiats per l’exercici de la professió.

El desenvolupament professional continu (DPC) és un procés mitjançant el qual un professional sanitari obté, manté i millora el seu grau de competència (coneixements, habilitats i actituds), i li permet continuar l'exercici professional al llarg de tota la seva vida professional de forma competent, això és, amb la qualitat exigida per la normativa legal de la professió, les organitzacions professionals, el sistema sanitari i la mateixa societat. Així mateix, el DPC engloba també altres conceptes relacionats amb l'exercici professional, especialment el concernent a la incorporació a la praxi professional de nous enfocaments i desenvolupaments tecnocientífics, organització del treball, ètica, responsabilitat social, comunicació, docència i recerca.

Característiques:

  • És un sistema voluntari i gratuït pel farmacèutic.
  • No es tracta de cap examen ni prova d'avaluació.
  • Se sol·licita a través d'un tràmit telemàtic a la plataforma habilitada.
  • Té una validesa de 6 anys.
  • Està habilitat per llicenciats i graduats en farmàcia i, posteriorment, també per a farmacèutics especialistes.

Procediment de RCF:

Per a una informació més completa podeu consultar l’apartat Informació, Recertificació de la part privada de la web col·legial. Per resoldre qualsevol dubte, el COFIB ha habilitat un nou correu electrònic en el qual us podeu adreçar: rcf@cofib.es