COFIB

Baixa de col·legiació (15/04/2015)

Per sol·licitar la baixa com de col·legiació a tots els efectes, s’ha d’esta al corrent de pagament de les quotes col·legials i presentar al Col·legi, bé personalment, per fax o per correu electrònic, l’imprès corresponent.

Imprès de baixa.