COFIB

Què oferim als col·legiats?

Per què he de col·legiar-me?

El Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears és una institució centenària que agrupa prop de 1.300 farmacèutics que exerceixen a les Illes, en els àmbits de l'oficina de farmàcia, la farmàcia hospitalària, la distribució farmacèutica, la salut pública, l'anàlisi o la docència, entre d'altres.

La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

L'ingrés dels farmacèutics al Col·legi de les Illes Balears és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir la professió en qualsevol de les modalitats quan el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta comunitat.

Qualsevol professional col·legiat en un altre col·legi de l'Estat que exerceixi l'activitat amb caràcter ocasional en l'àmbit territorial de les Illes Balears estarà obligat a comunicar-ho al COFIB, amb caràcter previ a l'inici dels actes professionals.

L'excel'lència i l'ètica professional són els valors que marquen les actuacions del col·legi i, per això, i al marge de les obligacions legals, i com a membre del col·lectiu:

Defensarem els teus legítims interessos com a farmacèutic i potenciarem les teves actuacions com a professional. Per això, posarem al teu servei totes les eines necessàries perquè puguis ampliar els teus coneixements, desenvolupar les teves capacitats professionals per tal de contribuir a la promoció de la salut de la societat.

A més, t'informarem, dia a dia, de les novetats que sorgeixin en l'àmbit sanitari, en general, i de la farmàcia, en particular, per presentar-te possibles escenaris i per tal que tots els col·legiats estiguin al dia de qualsevol novetat que pugui contribuir al progrés del sector. Al mateix temps, donar a conèixer la tasca professional farmacèutica a l'opinió generalitzada de la societat.

Col·legiar-se al COFIB és entrar a formar part d'aquest col·lectiu professional i gaudir dels serveis i avantatges que t'ofereix:

Assessorament

Assessorament Jurídic

Informació sobre aspectes jurídics generals relacionats amb la professió, sobre noves obertures i trasllats d'oficines de farmàcia (legislació aplicable), traspassaments, etc. i sobre la responsabilitat civil i penal dels farmacèutics en qualsevol àmbit de l'actuació professional.

Assessorament fiscal

Consultes i orientació sobre qüestions relacionades amb el desenvolupament de la professió (impostos estatals (IRPF), locals (llicències d'obertura), patrimonials (IVA) i d'arrendaments (LAU). etc.

Assessorament laboral

S'atendran les consultes sobre qualsevol tipus de temes laborals, amb l'ajut i la col'laboració d'experts amb aquesta matèria.

Assessorament deontològic

Assessorament per tal de poder desenvolupar l'activitat farmacèutica amb els principis de l'ètica i la deontologia professionals, així com s'atendran consultes i les possibles queixes que es puguin derivar de l'actuació dels professionals.

Accés als avantatges i als convenis per al col·lectiu

Pòlisses col·lectives d'assistència sanitària, assegurances de RC professional i Multirisc d'oficines de farmàcia i establiments sanitaris, assegurances de cotxes i de la llar, vida, prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc.

Biblioteca

Els col·legiats poden gaudir d'un servei d'informació i de cerca bibliogràfica de temes relacionats amb la farmàcia (alimentació, dermofarmàcia, farmacologia i terapèutica, homeopatia i plantes medicinals, legislació, etc.)

Borsa de treball

Els col·legiats poden disposar d'unes ofertes i demandes de treball de qualitat. La Borsa de Treball del col·legi permet publicar i gestionar les seves ofertes i als candidats, consultar-les i inscriure's en el moment que ho desitgin. S'accedeix a Borsa de Treball.

Certificació digital

Emissió, renovació i revocació del certificat digital, eina que permet enviar i consultar dades per Internet de manera segura i ràpida, prèvia identificació com a professional col·legiat.

Correu electrònic: @cofib.es

Una adreça de correu electrònic que t'identifica com a farmacèutic col·legiat al COFIB.

Informació del medicament

Informació immediata i contrastada sobre fàrmacs (altes i baixes, indicacions, dosis, interaccions, efectes adversos, composició i equivalències de medicaments estrangers), fórmules magistrals (confirmació de dosi i elaboració), legislació (estupefaents, psicòtrops i especial control mèdic).

Consulta personalitzada amb l'atenció de farmacèutics especialitzats, a través de telèfon, correu electrònic o fax.

Formació

Un dels objectius prioritaris del col·legi és la formació continuada dels professionals (seminaris, cursos, jornades i conferències, etc), activitat que garanteix l'actualització de coneixements i millora la capacitat d'actuació professional.

Els cursos intenten assolir tots els àmbits de la professió (atenció farmacèutica,drogodependències,sanitat ambiental, alimentació i nutrició, anàlisis clíniques,dermofarmàcia,farmàcia hospitalària, les plantes medicinals, aprenentatge d'eines tecnològiques i adquisició d'habilitats.

Participació en projectes i estudis per al desenvolupament de la professió

El col·legi ofereix la possibilitat de participar com a col·legiat en els projectes, estudis o campanyes sanitàries que du a terme per tal de contribuir a la millora de la qualitat del sistema sanitari.

Des del COFIB col'laboram i elaboram protocols i convenis de col'laboració amb atenció farmacèutica: Sistemes Personalitzats de Dosificació, deshabituació tabàquica, dispensació, Programa de Manteniment amb Metadona o Programa d'Intercanvi de Xeringues, detecció Càncer Colorectal, diagnòstic ràpid de VIH, etc.

Publicacions electròniques i en paper

El COFIB, a través de la seva publicació mensual Món Apotecari (en paper i digital al Web col·legial) posa a disposició de tots els col·legiats una eina comunicativa que pretén facilitar la difusió de l'activitat del col·legi i dels farmacèutics. S'hi poden trobar notícies i opinions sobre el sector, així com articles científics i imatges sobre l'activitat del COFIB.

A través del sistema de comunicació via email i RSS, que puntualment i de forma immediata informen tots els col·legiats d'aquelles notificacions o comunicacions que poden afectar la seva actuació com a farmacèutics.

Setmanalment també s'envia, via email, una pàgina informativa amb un resum de les novetats més importants de la setmana.

Al Web també hi podeu trobar un recull electrònic diari de les notícies de premsa publicades als mitjans de comunicació, generals i especialitzats relacionades amb el sector.

Suport informàtic

Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació són cada dia més presents a les nostres tasques habituals i professionals.

Per tal de facilitar aquesta tasca, i amb la intenció que els col·legiats tenguin un lloc de referència on poder-se adreçar, el COFIB ofereix un servei d'atenció telefònica per atendre les consultes sobre dispensació electrònica de medicaments. A més a més, podreu trobar assessorament i respostes per tots aquells dubtes tècnics relacionats amb els serveis telemàtics que dóna el Col·legi: accés a Internet, accés al web, utilització del correu electrònic, descàrrega i configuració de programes, utilització del certificat digital, etc.

Tràmits

Assessorar i tramitar?les sol·licituds de nomenaments d?adjunts, substituts, regents en els àmbits de l'oficina de farmàcia, i d'altres modalitats d'exercici professional; canvis de titularitat de l'oficina de farmàcia; obtenció de certificats i el carnet col·legial.

Compra, venda i canvis

Dins el Web privat, amb accés sols per a col·legiat, hi ha un apartat que permet, on line, publicar anuncis de compra, venda o canvi, d'articles (mobles, utensilis, etc), immobles, farmàcies, etc.