COFIB

Estructura Organitzativa (17/03/2016)

Patronat

La Fundació es regeix per un patronat, el cual és un consell de persones que representen l'entitati defineixenels objectiusi estrategies oportunes a seguir.

Patronat CÀRRECS actuals
Patrono d'Honor Antoni Mª Llull Servera
President Antoni Real Ramis
Vice-president Eladio González Miñor
Vicep. 2on y Assessor Científic Mª Antònia Febrer Bauzà
Secretari Joan Vicens Caldentey
TRESORERI Adm. General Ramon Colom Rubí
Vocal primer Guillermo Torres Rosselló
Vocal segon Isabel Llompart Alabern
Vocal tercer Catalina Mayol Perabà
Vocal quart Teresa Bonnín Sánchez
Vocal cinquè
Vocal sisè
Vocal setè
Vocal vuitè Lleonart Llorens García
Vocal novè Bartolomé Cabrer Reus
Vocal dècim Josep A. Tur Marí
Càrrecs actuals del Patronat de la fundació

Comité Científic

La planificació d'actes científics la realitza el comité científic.

Càrrecsactuals: