COFIB

Estructura Organitzativa (02/02/2023)

Patronat

La Fundació es regeix per un patronat, el cual és un consell de persones que representen l'entitati defineixenels objectiusi estrategies oportunes a seguir.

Patronat CÀRRECS actuals
Patrono d'Honor Antoni Mª Llull Servera
President Antoni Real Ramis
Vice-president Eladio González Miñor
Vicep. 2on y Assessor Científic Tomàs Muret Ramón
Secretari Mª Antònia Febrer Bauzà
TRESORERI Adm. General Pedro R. Martorell Ysasi
Vocal primer Guillermo Torres Rosselló
Vocal segon Isabel Llompart Alabern
Vocal tercer Teresa Bonnín Sánchez
Vocal quart Bartomeu Oliver Oliver
Vocal cinquè Bartolomé Llompart Ban Velzen
Vocal sisè Josep A. Tur Marí
Càrrecs actuals del Patronat de la fundació

Comité Científic

La planificació d'actes científics la realitza el comité científic.

Càrrecsactuals: