COFIB

Concurs de fotografia "Món Apotecari 2020"

IMMACULADA CONCEPCIÓ “LA PATRONA”

Un any més, a pesar d’haver d’adaptar la celebració de la festivitat de la Immaculada Concepció 2020 a les circumstàncies actuals, la revista col·legial “Món Apotecari” organitza una nova edició del concurs de fotografia. El concurs està dotat amb 300€ per al guanyador, 200€ per al segon i amb 100€ per al tercer premiat. Enguany la temàtica de les fotografies que ens enviïn els participants ha de ser “COVID-19, salut i vida” i es jutjarà la creativitat i l’originalitat de les fotografies en aquesta temàtica. Tal com s’ha fet aquests anys passats, bastarà que ens feu arribar les fotografies per correu electrònic a la direcció cofib@cofib.es sense necessitat d’imprimir-les en paper. A continuació teniu les bases del concurs.

BASES:

Participació

Hi podran participar tots els col·legiats/des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, així com els empleats/des d’aquest organisme, sempre que hi concursin amb fotografies inèdites i no presentades a altres concursos.

Tema: “COVID-19, salut i vida”

Termini

Tendran dret a entrar en concurs totes les fotografies rebudes per correu electrònic (cofib@cofib.es), fins dia 27 de novembre de 2020.

Presentació de fotografies

Les fotografies han de ser realitzades amb una càmera digital i s’han d’enviar en format digital JPG, amb una mida màxima de 5 MB i una resolució màxima de 300ppp cada una.

L’organització descartarà totes aquelles fotografies que no reuneixin els requisits tècnics exigits.

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies i haurà de posar un títol a cada fotografia. Juntament amb l’enviament de les fotografies cal que envieu el nom, llinatges i dades de contacte del participant autor (dades que quedaran  custodiades a Secretaria del COFIB fins que el jurat hagi pres una decisió final i per tant hagi de saber els noms dels finalistes i guanyadors).

Jurat

El jurat estarà format pels membres del Consell de Redacció de la revista “Món Apotecari”, un representant de la Junta de Govern i un convidat extern que serà escollit pels seus coneixements dins el camp de l’art i/o del disseny. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable.

Premis

El primer premi estarà dotat amb 300€, el segon amb 200€ i el tercer amb 100€.

Cada fotografia podrà optar als premis, però cap autor podrà obtenir més d’un premi.

El premis s’entregaran durant l’acte protocol·lari de la celebració de La Patrona 2020, encara per definir (s’avisarà amb anterioritat als guanyadors de la data i el lloc de l’acte).

L’organització es reserva el dret de publicar les imatges rebudes.

Les quantitats a percebre seran el resultat d’aplicar als premis les retencions legalment corresponents.

Condicions addicionals:

•          No s’acceptaran fotografies realitzades per persones distintes a l’autor o que no siguin propietat de l’autor.

•          Tampoc no s’acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat.

•          Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc s’acceptaran fotomuntatges. Es permetran mínimes correccions de color i lluminositat.

•          Les fotografies quedaran en propietat del fons de la revista “Món Apotecari”, que en podrà fer ús quan ho consideri convenient i oportú, per a publicacions, cursos o altres fins destinats a la promoció i divulgació, defensa o informació en general de la professió farmacèutica.

•          El jurat podrà declarar el concurs desert, segons el nombre de participants i el criteri de selecció que se’n pugui derivar.

•          La decisió del jurat serà inapel·lable

•          Només pel fet de concursar, el participant s’entén que admet i acata totes les normes abans exposades.