COFIB

Consells climatització i ventilació en COVID-19

S'ha demostrat que el risc de contagi del virus SARS-CoV-2 per via aèria a l'interior dels edificis és més elevat quan hi ha poca ventilació.

El paràmetre més important és la renovació d'aire per ocupant. Com a valor recomanat, es recomana un mínim de 12,5 l / segon i ocupant. Per assegurar aquest valor mínim, es pot: augmentar la ventilació o reduir l'ocupació.

S'ha de realitzar una ventilació natural, obrint portes i finestres el major nombre d'hores possible.

Pel que fa a l'ús de màquines de climatització, s'ha d'augmentar tot el possible la ventilació dels espais amb aire exterior.

Si es disposa de sistemes que poden funcionar prenent només aire exterior, tancar en el possible les comportes de recirculació d'aire per ventilar al màxim amb aire de l'exterior.

És recomanable reforçar la neteja dels filtres dels equips de climatització per mantenir una adequada qualitat de l'aire i reduir el risc de propagació de virus i bacteris.

Es recomana reemplaçar els filtres d'aire d'acord amb el programa de manteniment establert.

No s'han de posar en funcionament ventiladors de sostre o de peu ja que remouen l'aire interior, que manté i reparteix les possibles gotes en suspensió.

Si es disposa d'un sistema d'extracció per lavabos s'ha de mantenir la ventilació permanentment i verificar el correcte funcionament de l'extracció d'aire en els mateixos. En aquest cas, no obrir finestres dels lavabos per assegurar la direcció correcta de ventilació i, indicar que els vàters es descarreguin amb la tapa tancada.

Pel que fa a l'actuació davant un possible positiu es recomana:

- Ventilar l'espai on s'hagi allotjat la persona almenys 4 hores. Ventilació al màxim, tant forçada com natural de ser possible. La ventilació ha de començar al mínim 2 hores abans de començar les tasques de desinfecció.

- Dins el protocol de neteja i desinfecció de l'espai, incloure les reixetes d'impulsió i retorn d'aire. Extracció i neteja i desinfecció del filtre de la unitat interior si n'hi hagués (fancoil, split). Neteja i desinfecció de la unitat interior, en cas d'existir, polvoritzant una solució desinfectant.

En el cas de locals amb dificultats per obtenir una ventilació satisfactòria, es recomana l'ús d'unitats portàtils de sistemes de filtració i purificació equipades amb filtres d'alta eficiència HEPA, ubicades als espais a tractar. Cal que mantinguin un índex de moviments hora significatiu.

Els filtres HEPA han de tenir una filtració d'alta eficiència de l'aire, amb capacitat de retenir aerosols en percentatges superiors al 99,95%, segons la norma UNE1822.

Addicionalment, els sistemes de filtració i purificació portàtils poden comptar amb tecnologies complementàries de purificació, com ara radiació ultraviolada.

Pel que fa a l'ús d'ozó o llum ultraviolada en els equips anomenats "purificadors":

- No hi ha evidència sobre l'eficàcia i seguretat de la desinfecció de SARS-CoV-2 amb dispositius de radiació amb llum ultraviolada o ozó.

- Tots dos impliquen riscos per a la salut, ja que poden causar danys oculars, danys a la pell o irritació de les vies respiratòries.

- En ambdós casos, la utilització dels dispositius s'ha de fer de forma controlada. El personal que els faci servir ha d'acreditar formació professional per a l'ús d'aquests dispositius i ha d'estar equipat adequadament, per minimitzar el risc de l'exposició.

- No es poden aplicar en presència de persones.

La mesura més eficaç per a la prevenció d'infeccions (virus, bacteris i fongs) segueix sent el rentat de mans, la protecció amb mascareta, la distància social, la neteja amb detergents i desinfectants i l'aplicació de biocides autoritzats pel Ministeri de Sanitat.