COFIB

DARRERS DIES: Premi RAMIB-COFIB al millor treball d'investigació farmacèutica

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears han acordat la creació d'un premi al millor estudi d’investigació en l’àmbit de les Ciències Farmacèutiques.

Dotació del premi: 1.500 euros i diploma acreditatiu al primer signant.

Periodicitat: anual

La concessió del premi es regirà segons les bases que estableix la RAMIB en la seva convocatòria anual de premis i que podeu consultar a www.ramib.org o en www.cofib.es.

BASES

1. Podran concursar als premis doctors, llicenciats o graduats en Medicina o en Ciències afins. Els aspirants hauran de trametre els seus treballs abans de dia 1 de novembre de l’any 2020. Els patrocinadors podran divulgar les bases del concurs de cadascun dels premis en els mitjans de comunicació que estimin adients.

2. Els treballs que optin als premis no poden ser presentats simultàniament a altres concursos o haver estat ja premiats. Igualment, hauran de ser originals i inèdits, no essent acceptats aquells que en el moment de l’adjudicació hagin estat publicats total o parcialment.

3. Els treballs hauran d’estar escrits en programa Word, a un espai i mig. L’extensió dels originals ha de ser d’un mínim de 20 fulls i un màxim de 40 fulls DIN A4 per una sola cara, incloent en el text, bibliografia o referències documentals, a més de la iconografia complementària. S’admetran fins a sis figures i sis taules. S’inclouran un màxim de 35 referències bibliogràfiques. Cal incloure el títol, paraules clau i resum estructurat en català o castellà i anglès, d’unes 250 paraules.

4. Els originals (una còpia impresa i una en un dispositiu de memòria USB), redactats en llengua catalana, castellana o anglesa, seran tramesos a la Secretaria General de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (Carrer de Can Campaner, 4, baixos. 07003, Palma de Mallorca) pel sistema de lema i plica, sense firma de l’autor o autors, dels quals la seva identitat, direcció i telèfon haurà de figurar en un sobre tancat, identificat amb el mateix lema del treball original. Junt al lema, en el treball figurarà clarament el nom del premi al qual es concorr.

5. En aquells casos que la Reial Acadèmia estimi adient, pel contingut del treball presentat, podrà assignar-lo a optar al premi més afí a aquell.

6. Els premis es votaran en sessió de govern extraordinària de la Reial Acadèmia, previ informe de la comissió corresponent. En els premis patrocinats, un representant designat pel patrocinador podrà participar, amb veu però sense vot, a les deliberacions de la secció d’avaluació.

7. La decisió del concurs serà inapel·lable i es farà pública a través de roda de premsa amb els mitjans de comunicació locals, així com altres mitjans que la Reial Acadèmia estimi adients. Igualment serà comunicat oficialment al primer autor firmant dels treballs premiats. El lliurament dels premis tindrà lloc a la solemne sessió inaugural del curs acadèmic de 2021. El secretari general de la Reial Acadèmia reflectirà a la memòria escrita anual una semblança dels patrocinadors.

8. En el cas que el treball guardonat amb el Premi de la Reial Acadèmia fos signat per més d’un autor, el títol d’Acadèmic corresponent sols serà atorgat, obligatòriament, al primer firmant.

9. Els treballs premiats quedaran en propietat de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, que podrà publicar-los a la seva revista Medicina Balear.

10. Els premis no podran dividir-se però podran ser declarats deserts; en aquest cas la quantia dels premis patrocinats es destinarà a beques concedides per un concurs convocat a tal fi.

11. La participació en el present concurs implica l’acceptació total de les bases de la convocatòria, de les quals la interpretació exclusiva serà de la Reial Acadèmia.

Tota la informació complementària d’aquesta convocatòria es publicarà al web corporatiu ramib.org