COFIB

Assemblea General i eleccions d'Apotecaris Solidaris

Palma de Mallorca,  8 de febrer de 2018

            Ens dirigim a vosaltres per informar-vos que dimarts 14 de març de 2018 a les 13:00 hores en primera convocatòria i a les 13:30 en segona a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears (c/Volta de la Mercè, 4) se celebrarà l’Assemblea General d’Apotecaris Solidaris, en la qual s’ha d’elegir una nova Junta Rectora amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Informe tècnic anual.
  3. Balanç econòmic anual.
  4. Eleccions a la Junta Rectora d’Apotecaris Solidaris.
  5. Torn obert de precs, preguntes i suggeriments.

         Tal i com va decidir la totalitat de la Junta Rectora el dia 7 de febrer de 2018 dimitiran dels seus càrrecs de manera que queda vacant per tal de què es puguin cobrir per nous membres. Fins al moment de l’Assemblea, l’actual Junta exercirà els càrrecs en funcions.    

         Us recordem que la Junta Rectora està composada pels següents membres:  President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària, Tresorer/a i un mínim de cinc vocals. S’han de presentar candidatures per  a una Junta Rectora completa al Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, fins al dia 11 de març de 2018, inclòs.

         Per exercir el dret de vot per correu, s’ha de sol·licitar abans del dia 7 de març de 2018, al nombre de telèfon 971 432873 o de fax 971 459382 (nau d’Apotecaris Solidaris). Els vots per correu s’enviaran al Col·legi Oficial de Farmacèutics fins al dia 7 de març de 2018, inclòs. 

         En el cas que únicament es presentés una candidatura, aquesta es proclamaria electe com a Junta Rectora d’Apotecaris Solidaris per als següents quatre anys.

Us animem  a presentar-vos! cordialment,

Cristina Mataró

Secretària

Vist i plau,

 

 

Mateu Tous

President

Articles de 2018