COFIB

Farmacovigilància: a les farmàcies, la seguretat dels pacients és el primer

El model sanitari espanyol garanteix els medicaments més segurs del mercat. El farmacèutic, com a professional sanitari proper i en contacte directe amb el pacient, té un paper primordial en la identificació de les reaccions adverses als medicaments.

La seguretat és un component clau de la qualitat de l'assistència sanitària i un dret dels pacients reconegut a nivell internacional. Totes les polítiques sanitàries situen la seguretat del pacient en un lloc preponderant.

Els medicaments, abans de poder ser utilitzats, han de passar per una sèrie d'estrictes controls que garanteixen la seva seguretat. L'eficàcia i la seguretat són els dos principals objectius en el desenvolupament dels fàrmacs. No hem d'oblidar que tots els medicaments serveixen per curar malalties, però també poden provocar perjudicis si no s'utilitzen adequadament. Per aquest motiu, una vegada que es troben al mercat, els medicaments també han de ser estretament vigilats per detectar qualsevol problema que hagués pogut passar desapercebut en la investigació prèvia. Fruit de la necessitat de vigilar els possibles problemes relacionats amb l'ús dels medicaments va aparèixer el Sistema Espanyol de Farmacovigilància.

El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments (SEFV) d'Ús Humà és una estructura coordinada per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que realitza la supervisió de l'ús dels medicaments, específicament en tot el relacionat amb la possible aparició de reaccions adverses als mateixos.

La finalitat primordial de la farmacovigilància és proporcionar de forma continuada la millor informació possible sobre la seguretat dels medicaments, possibilitant l'adopció de les mesures oportunes, i assegurant així que els medicaments disponibles presentin una relació benefici-risc favorable per a les persones en les condicions d'ús autoritzades.

La farmacovigilància és una responsabilitat compartida per les autoritats competents, els laboratoris farmacèutics, i els professionals sanitaris. Els metges, farmacèutics, infermers i altres professionals sanitaris tenen l'obligació de notificar tota sospita de reacció adversa a medicaments, i enviar-la de forma urgent al corresponent Centre Autonòmic de Farmacovigilància. Per això, s'utilitzen les conegudes "targetes grogues", que són els formularis utilitzats per comunicar les potencials reaccions adverses. També és possible la notificació en línia a través de la pàgina web de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els pacients també poden comunicar les possibles reaccions adverses que detecten en els seus tractaments.

Després de la notificació, el comitè tècnic de farmacovigilància de l'Agència, avalua la importància de la reacció i adopta les mesures adequades que poden arribar a la retirada temporal o definitiva del medicament i, per descomptat, informa a tots els agents sanitaris implicats.

Encara que són les autoritats competents les que han d'informar i actuar en cas de descobrir una possible reacció adversa, els pacients també han de notificar al seu metge o farmacèutic qualsevol reacció aparentment relacionada amb un medicament que estigui utilitzant, per contribuir activament a la seguretat de tots.

El professional sanitari espanyol té el deure, i per tant la responsabilitat, de comunicar als òrgans competents les sospites de reaccions adverses de les que tingui coneixement i que puguin ser causades per medicaments, assegurant així el correcte inici del sistema de notificació espontània. És aquí on el farmacèutic, com a professional sanitari que es troba a peu de carrer i en contacte directe amb el pacient, té un paper primordial en la identificació de les reaccions adverses als medicaments.

El model sanitari espanyol garanteix els medicaments més segurs del mercat

1.- La farmacovigilància és una responsabilitat compartida per les autoritats competents, els laboratoris farmacèutics, i els professionals sanitaris.

2.- Els medicaments, abans de poder ser utilitzats, passen per una sèrie d'estrictes controls que garanteixen la seva seguretat.

3.- Una vegada es troben al mercat, els medicaments també han de ser estretament vigilats per detectar qualsevol problema que hagués pogut passar desapercebut en la investigació prèvia.

4.- Els metges, farmacèutics, infermers i altres professionals sanitaris tenen l'obligació de notificar tota sospita de reacció adversa a medicaments, i enviar-la de forma urgent al corresponent Centre Autonòmic de Farmacovigilància.

5.- Després de la notificació, el comitè tècnic de farmacovigilància de l'Agència, avalua la importància de la reacció i adopta les mesures adequades que poden arribar a la retirada temporal o definitiva del medicament i, per descomptat, informa a tots els agents sanitaris implicats.

Articles de 2018