COFIB

Medicaments publicitaris

 

S’ha modificat la regulació de la publicitat dels medicaments d’ús humà a través del Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer, pel que es modifiquen diversos reials decrets en matèria sanitària per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

 

L’article 4 del Reial Decret 1416/1994, de 25 de juny, pel que es regula la publicitat dels medicaments d’ús humà, queda redactat com segueix:

«Article 4. Medicaments objecte de publicitat destinada al públic. Podran ser objecte de publicitat destinada al públic els medicaments que compleixin els requisits establerts en l’apartat 1 de l’article 78 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.»

 

El Reial Decret 1345/2007, de 11 d’octubre, pel que es regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment, queda modificat en els següents termes:

L’article 25 queda redactat com segueix:

«Article 25. Medicaments objecte de publicitat destinada al públic.

Podran ser objecte de publicitat destinada al públic els medicaments que compleixin tots els requisits que es relacionen a continuació:

a) Que no es financiïn amb fons públics.

b) Que per la seva composició i objectiu estiguin concebuts i destinats per a ser utilitzats sense la intervenció d’un metge que realitzi el diagnòstic, la prescripció o el seguiment del tractament.

c) Que no contenguin en la seva composició substàncies psicotròpiques ni estupefaents.»

 

El pàragraf d) de l’apartat 3 de l’article 35 queda modificat com segueix:

«d) Es tracti de medicaments objecte de publicitat dirigida al públic, denominació dels quals no podrà ser igual o induir a confusió amb la d’un altre medicament subjecte a prescripció mèdica o finançat amb fons públics.»

L’apartat segon de l’annex IV, queda redactat de la següent manera:

« Sigles:

a) Medicament d’ús hospitalari: H.

b) Medicament de diagnòstic hospitalari o de prescripció per determinats metges especialistes: DH.

c) Medicament d’especial control mèdic: ECM.

d) Medicaments de dispensació renovable: TLD.

e) Medicaments tradicionals a base de plantes: MTP.

Els símbols compresos entre els pàragrafs a) i e) inclosos, i les sigles hauran d’estar situats a l’angle superior dret de les dues cares principals de l’embalatge exterior al costat dret o sota el Codi Nacional i en l’angle superior dret de l’acondicionament primari, quan procedeixi, en les mateixes condicions. La resta de símbols hauran de situar-se en un altre lloc.»

Articles de 2010