COFIB

Processionària: riscs per a la salut

 

La processionària del pi està considerat l’insecte defoliador més important del pinars del nostre entorn. A mes del perjudici originat als arbres, l’eruga processionària resulta un perill evident sobre la salut dels usuaris de les zones recreatives, parcs o jardins que n’estan afectats. Els nins, la gent gran i les persones al·lèrgiques en constitueixen els grups de població més susceptibles de patir els efectes perniciosos d’aquest insecte.

 

El principal efecte sobre la salut que té el contacte amb la processionària és a nivell dèrmic, produint-ne urticàries i al·lèrgiesque poden arribar a ser de la gravetat d’una crisi anafilàctica.

 

La urticària és una afecció a la pell que es caracteritza per l’aparició de pàpules eritematoses per tot el cos que produeixen picor i solen desaparèixer en poques hores. Tot i que habitualment afecten la dermis, poden arribar al teixit subcutani, submucòs o a ambdós, produir un angioedema i tenir conseqüències mes bastant més greus.

El símptoma més característic de la urticària és la picor, que, segons els casos, pot venir acompanyada amb febre, taquicàrdia, discreta hipotensió, mal de cap, nàusees i espasmes de la musculatura llisa. 

 

La millor mesura per tal de prevenir la urticaria és evitar el contacte amb l’eruga, i , en tot cas, evitar factors agreujants inespecífics com l’alcohol, l’estrès, la calor, l’exercici físic o els aliments picants. En cas d’afectació a l’aparell respiratori convé millorar la ventilació del entorn.

 

El tractament farmacològic recomanat per tal de combatre aquesta afecció seria mitjançant els antihistamínics de nova generació, no sedants, com ebastina, loratadina, mizolastina o terfenadina, entre d’altres. En els casos més severs, de major afectació cutània o angioedema és necessari afegir-hi corticoids parenterals; per a casos d’anafilàxia s’ha de recórrer a l’administració d’adrenalina.

 

Les situacions especials com embaràs, alletament, infància o al·lèrgies requereixen una precaució i una dosificació específica per a cada cas.

 

Recordi consultar al seu farmacèutic sobre aquest i altres temes relacionats amb la salut. Ell l’assessorarà sobre aquesta i altres qüestions relacionades amb la salut i els medicaments. I recordi que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d'adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.

Articles de 2010