COFIB

La Conselleria de Salut defensa la venda de medicaments a les oficines de farmàcia

La Conselleria de Salut defensa la venda de medicaments a les oficines de farmàcia

La Conselleria de Salut rebutja la proposta presentada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per liberalitzar el sector farmacèutic i que es puguin vendre fàrmacs fora de les oficines de farmàcia. Salut defensa el model de farmàcia vigent a Balears, perquè garanteix l’accés als medicaments de manera segura.

A més, amb el sistema actual, el professional farmacèutic amb formació universitària no només garanteix que es dispensin medicaments de manera segura sinó que també fa tasques imprescindibles com l’assessorament als usuaris respecte a l’ús dels fàrmacs, el seguiment dels tractaments dels pacients o l’educació sanitària de la població.

En aquest sentit, Salut defensa de manera ferma la figura dels professionals de les oficines de farmàcia, perquè sense ells es posarien en perill les condicions per garantir que els ciutadans facin servir els fàrmacs de manera segura i correcta. A més, amb la seva feina contribueixen també a fer un ús racional dels medicaments i això incideix positivament en la sostenibilitat del sistema.

D’altra banda, l’ordenació farmacèutica assegura que totes les localitats tenguin accés als fàrmacs independentment de la seva ubicació geogràfica.

Salut defensa les farmàcies com a agents de salut que fan feina de manera coordinada amb el sistema sanitari per contribuir a la millora de la salut dels ciutadans.

Dia i hora d'emissió: 28/10/2015, 14:58 
Tipus de comunicat: Nota Informativa 
Emissor: Conselleria de Salut

Articles de 2015