COFIB

Nova targeta sanitària individual

El Servei de Salut comença a expedir la nova targeta sanitària individual a partir del 16 de setembre

La nova targeta sanitària inclou un xip de proximitat, una banda magnètica i una fotografia, que permet identificar-ne la persona titular i accedir de manera segura al seu historial

Les persones interessades poden concertar una cita telefonant al 902 079 079 o inscrivint-se al seu centre de salut

ibsalut.es- A partir del dilluns 16 de setembre, el Servei de Salut començà a expedir la nova targeta sanitària individual als centres de salut. Per fer més fàcil la gestió, les persones interessades poden concertar una cita telefonant al 902 079 079 o inscrivint-se al centre de salut corresponent. Tanmateix, per facilitar el procés d’implantació de la nova targeta, la vigència de totes aquelles que hagin caducat durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2013 quedarà prorrogada automàticament per un termini de sis mesos.

La targeta sanitària individual permet acreditar el dret de rebre assistència sanitària i accedir als serveis sanitaris establerts en la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut i a les prestacions addicionals que garanteix el sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Ara, la nova targeta sanitària s’emet amb un nou format, que incorpora una fotografia de la persona titular i un xip de proximitat. El document té una validesa de quatre anys des de la data d’emissió o de qualsevol de les renovacions. No obstant això, la validesa del document estarà supeditada a la condició de persona assegurada o beneficiària reconeguda per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

 

 

 

Quins són els avantatges de la nova targeta sanitària?

La nova targeta sanitària inclou un xip de proximitat, una banda magnètica i una fotografia, que permet identificar-ne la persona titular i accedir de manera segura al seu historial clínic. Els avantatges principals són aquests:

- Assegura la identificació inequívoca de la persona titular amb la inclusió de la fotografia i amb l’identificador únic del xip de proximitat.
- Garanteix que es faci un ús racional, eficient i individualitzat dels recursos sanitaris als quals dóna accés.
- Facilita la localització dels pacients en els sistemes d’informació.
- En el futur millorarà la seguretat dels pacients, ja que permetrà assegurar que la història clínica electrònica pertany al pacient que acut a la consulta.
- Evita l’ús fraudulent de la targeta sanitària.

Substitució de les targetes

A partir del 16 de setembre, els centres de salut de les Illes Balears realitzen les noves targetes, tant a les persones que han de renovar la targeta sanitària com a les que ja varen pagar la taxa per la renovació.

La vigència de les targetes que se substitueixin serà de quatre anys des de la data d’aquesta nova emissió si se sol·licita abans de l’1 de juliol de 2014, mentre que si es tramita després, la targeta tendrà una validesa de quatre anys des de la data d’emissió de la targeta anterior.

Tramitació de la targeta: substitucions i renovacions

Com ja hem dit, la targeta individual s’expedirà als centres de salut del Servei de Salut. Per facilitar la gestió, les persones interessades poden concertar una cita telefonant al 902 079 079 o inscrivint-se al centre de salut corresponent.

Els usuaris que ja hagin renovat la targeta i l’hagin de substituir per la nova, han d’aportar el DNI o el NIE i una fotografia en color recent de la cara de la persona titular. La foto ha de tenir el mateix format que la del DNI: la mida ha de ser de 32 x 26 mm, la persona ha d’aparèixer-hi de front, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscs ni qualsevol altre peça de roba que pugui dificultar-ne la identificació, i el fons ha de ser clar i uniforme.

Els usuaris que hagin de renovar la targeta han d’aportar igualment el DNI o el NIE i una fotografia amb el mateix format que la del DNI, però també el certificat d’empadronament, el comprovant d’haver pagat la taxa i la documentació que acrediti el tipus d’assegurança. El pagament de la taxa per renovació de la targeta sanitària es pot efectuar telemàticament des de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma, accedint-hi des del portal del Servei de Salut (www.ibsalut.es).

En la targeta figuraran el número del document d’identitat, el codi d’identificació personal del sistema nacional de salut i el codi d’identificació personal autonòmic. En aquest nou format no s’inclourà el número d’afiliació a la Seguretat Social.

Targetes renovades i bonificacions
Des de l’1 de gener de 2012 i fins l’1 de setembre s’han emès 411.877 targetes sanitàries. Per illes, se n’han emeses 318.449 a Mallorca, 37.650 a Menorca i 55.778 a les Pitiüses.

Durant tot l’any 2012, el Servei de Salut va bonificar amb un 50 % de descompte les persones que varen renovar la targeta sanitària abans que caducàs. Les 4.575 persones beneficiades varen pagar, per tant, una taxa de 5,00 €.

Per a enguany, els pressuposts de la Comunitat Autònoma preveuen una bonificació del 30 % de la taxa (és a dir, que costa 7,17 €) per a les famílies amb tres o quatre fills, un avantatge del qual s’han beneficiat 2.859 persones. També hi ha una bonificació del 50 % (és a dir, 5,12 €) per a les famílies que tenen més de quatre fills, de la qual cosa s’han beneficiat 158 persones.


 

Articles de 2013