COFIB

Els farmacèutics, amb el pacient depenent


Els farmacèutics, amb el pacient depenent

ELS FARMACÈUTICS ES COMPROMETEN AMB LES NECESSITATS SANITÀRIES DEL PACIENT DEPENENT

La xarxa assistencial espanyola, amb 21.458 farmàcies, per la seva proximitat i accessibilitat, són establiments sanitaris estratègics per aconseguir una atenció sociosanitària integral i accessible

Durant la celebració de la Jornada Professional “Avanços en la cura de la persona depenent”, organitzada pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, a través de les Vocalies Nacionals d’Ortopèdia i d'Oficina de Farmàcia, la professió farmacèutica va tractar sobre l’actualització de les necessitats del pacient depenent i les respostes que els farmacèutics poden oferir per a millorar la seva qualitat de vida.

Durant la inauguració de la jornada, que va tenir lloc el passat dia 10 d'abril, Ana Aliaga, secretària general Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, assenyalà que la farmàcia comunitària ofereix serveis assistencials al pacient depenent. En aquest sentit, Aliaga afirmà que “la xarxa assistencial de farmàcies repartides per tot el territori, amb un farmacèutic independent al capdavant, són establiments sanitaris estratègics per a aconseguir una atenció sociosanitària integral i accessible”. Així mateix, Ana Aliga va manifestar que els farmacèutics, com a professionals sanitaris experts en el medicament, tenen una labor fonamental en la formació al pacient i als cuidadores per a aconseguir un ús responsable i correcte dels medicaments, la detecció de problemes relacionats amb els medicaments a través del seguiment de la farmacoteràpia del pacient, l'adherència als tractaments i la detecció de malalties ocultes, entre d’altres.

Per la seva banda, Maravillas Izquierdo Martínez, sotsdirectora adjunta de la Subdirecció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Fons de Cohesió, ha valorat el paper sanitari del farmacèutic en el pla individualitzat del pacient depenent. A més, en relació amb la prestació ortoprotèsica, Izquierdo assenyalà que s'està elaborant un catàleg de productes ortoprotèsics, en el qual es fixaran els imports màxims de finançament i l'aportació de l'usuari, com regula el Reial decret 1506/2012, de 2 de novembre de 2012, pel qual es regula la cartera comuna suplementària de prestació ortoprotèsica del Sistema Nacional de Salut.

Per la seva part, Teodomiro Hidalgo, vocal nacional d'Oficina de Farmàcia, va recordar que “al 2020 un 20% de la població tindrà més de 80 anys, i en 2050 aquest percentatge ascendirà a un 30%”. Per això, ha reiterat la importància d'abordar la dependència des de la Farmàcia, donant resposta a les necessitats, cures i demandes tant dels pacients depenents com dels seus cuidadors.

Per la seva banda, la vocal nacional d’Ortopèdia, Carmen Mijimolle, va fer un repàs del programa científic que s'abordà al llarg de la jornada, que va ser declarada d'interès sanitari pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

La celebració d'aquesta jornada respon als 12 objectius del Consell General per a 2013, entre ells, el de potenciar la formació dels farmacèutics per a l'actualització dels coneixements, i treballar per a incorporar nous serveis assistencials entorn del medicament que millorin el compliment dels tractaments.

Més informació en l'espai de la Jornada Professional "Avanços en la cura de la persona depenent” al web www.portalfarma.com

Articles de 2013