COFIB

Targeta Sanitària Intel·ligent

 

Nova targeta sanitària intel·ligent del Servei de Salut de les Illes Balears.

A partir de 2012, el Servei de Salut expedirà la nova targeta sanitària intel·ligent, que inclou un xip de seguretat, una banda magnètica i una fotografia de la persona titular. La inclusió de la fotografia en facilita la identificació, assegura que l’ús de la targeta sigui personal i intransferible i evita possibles fraus, com ara que diversos usuaris emprin la mateixa targeta.
 
El xip d’identificació per radiofreqüència (RFID) permet accedir de manera segura, ràpida i actualitzada a la informació clínica electrònica de la persona titular a qualsevol lloc on es disposi d’un lector, sempre amb el seu consentiment o de qui actuï legalment en nom seu, d’acord amb la legislació vigent sobre la protecció de dades.

Consignar dades falses a la targeta sanitària o fer-ne qualsevol altre ús indegut o fraudulent implicarà que es revoqui. El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta; si en detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

Qui té l’obligació de tenir-la?

Totes les persones residents a les Illes Balears amb dret a l’assistència sanitària que vulguin accedir a les prestacions d’atenció sanitària pública i farmacèutica, concretament les que tenguin la targeta caducada o l’hagin extraviada o bé se’ls hagi deteriorat, i també les persones que hagin modificat les condicions d’accés a l’assistència pública.

Com es pot sol·licitar?

La persona interessada s’ha d’adreçar al seu centre de salut i ha de presentar la documentació següent a la Unitat d’Admissió:

  • El document nacional d’identitat o algun altre document acreditatiu que hi sigui equivalent.
  • El certificat d’empadronament o el justificant d’haver-se inscrit en el padró municipal d’habitants.
  • La documentació que acrediti el dret a rebre assistència sanitària.
  • El comprovant del pagament de la taxa.

Per pagar la taxa, que té un cost de 10 euros, es pot acudir a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de l’Agència Tributària. Les persones que tenguin una targeta amb vigència posterior al 31 de desembre de 2012 i que la renovin durant aquest any es beneficiaran d’una reducció del 50 % de la quota (5 euros).

Una vegada revisada tota la documentació, la Unitat d’Admissió expedirà una targeta sanitària provisional.

Cal que la persona titular comparegui  en persona per renovar la targeta?

Sí, a fi de comprovar que la fotografia és efectivament de la persona titular; així se’n facilita la identificació i s’assegura que l’ús de la targeta sigui personal i intransferible, i a més s’eviten possibles fraus.

Quin és el darrer tràmit?

El bescanvi de la targeta sanitària provisional per la definitiva. La persona titular rebrà un avís amb el qual li indicaran que pot recollir la targeta intel·ligent definitiva amb caràcter preferent.

Es pot revocar la targeta?

Sí. Les persones titulars de la targeta sanitària tenen l’obligació de mostrar-la. Consignar-hi dades falses o fer-ne qualsevol altre ús indegut o fraudulent implicarà que es revoqui. El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta; si hi detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

Quina vigència té la nova targeta?

La nova targeta sanitària és de caràcter general i té una vigència de quatre anys per a les persones amb la nacionalitat espanyola i dos anys per a les estrangeres.

Tota la informació a http://www.ibsalut.es/. A més, al telèfon 902.079.079 també s’aportarà tota la informació necessària.